مجموعه شانزدهم افکت صوتي ActionVFX Water Sound FX

مجموعه شانزدهم افکت افکت صوتی سینمایی    ActionVFX Water Sound FX     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 136 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی         یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا بتوانند در ...

مجموعه پانزدهم افکت صوتي Sound Ideas Universal Studios

مجموعه پانزدهم افکت افکت صوتی سینمایی    Universal Studios Sound Effects Library     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 415 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی         یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا ...

مجموعه چهاردهم افکت صوتي سينمايي Cinematic Sound Effects

مجموعه چهاردهم افکت افکت صوتی سینمایی    C inematic Sound Effects     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 75 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی         یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا بتوانند در ...

مجموعه سیزدهم افکت صدا مختص صدا گذاری در کلیپ یا برنامه های تدوین گران

مجموعه سیزدهم افکت صدا مختص صداگذاری در مونتاژ    Sound Effect Falling Tools     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 1 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی         یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا ...

مجموعه دوازدهم افکت صدا مختص صدا گذاری در کلیپ یا برنامه های تدوین گران

مجموعه دوازدهم افکت صدا مختص صداگذاری در مونتاژ    Sound Effect Falling objects     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 2 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی        یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا ...

مجموعه یازدهم افکت صدا مختص صدا گذاری در کلیپ یا برنامه های تدوین گران

مجموعه یازدهم افکت صدا مختص صداگذاری در مونتاژ    Sound Effect Cash     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 1 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی       یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا بتوانند در کارهای ...

مجموعه دهم افکت صدا مختص صدا گذاری در کلیپ یا برنامه های تدوین گران

مجموعه دهم افکت صدا مختص صداگذاری در مونتاژ    Sound Effect Falling objects     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 2 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی         یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا ...

مجموعه نهم افکت صدا مختص صدا گذاری در کلیپ یا برنامه های تدوین گران

مجموعه نهم افکت صدا مختص صداگذاری در مونتاژ    Sound Effect Industrial machinery     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 13 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی         یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا ...

مجموعه هشتم افکت صدا مختص صدا گذاری در کلیپ یا برنامه های تدوین گران

مجموعه هشتم افکت صدا مختص صداگذاری در مونتاژ    Sound Effect Saw     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 4 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی         یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا بتوانند در کارهای ...

مجموعه هفتم افکت صدا مختص صدا گذاری در کلیپ یا برنامه های تدوین گران

مجموعه هفتم افکت صدا مختص صداگذاری در مونتاژ    Short Music For Jup     یک فایل RAR  | حجم تقریبی: 4 مگا بایت | لینک دانلود مستقیم از بانک تدوین  هر ایرانی       یک فرصت استثنایی برای تمام دوستان علاقه مند به میکس و مونتاژ حرفه ای   ، دوستانی که قصد دارد تا مجموعه بی نظیری از افکت های صوتی را دراختیار داشته باشند تا بتوانند در کارهای ...